Projekte

Lurimi Shpk

CV e Kompanise

Adresa:Lagjia "Drita", ish reparti ushtarak Burrel.
Emri: “LURIMI” Adresa: Lagjia "Drita", ish reparti ushtarak Burrel Themelimi: 19.01.1995 Vendi: Burrel,Mat Kombësia: Shqipëri
Aktiviteti: Te gjitha llojet e projekteve dhe punimeve ne pyje, mjedis dhe ujra.

KUALIFIKIME TE NDRYSHEM NE PYJE DHE MJEDIS

2005 - 2018

Kualifikime

 • Sherbime te ekspertizes dhe çertifikimit.
 • Sherbime profesionale per studim e aplikime profesionale ne pyje dhe kullota.
 • Sherbime profesionale per projektim.
 • Sherbime profesionale per zbatim.
 • Eksperte mjedisi dhe auditim mjedisor
2007 - 2021

PJESMARRJA DHE HARTIME PLANE MBARSHTIMI

• Hartime Plane Mbareshtimi ne pyje dhe kullota 10 plane.
– Hartimi i planit te Mbarshtrimit per Pyjet dhe Kullotat ne rrethin e Shkoder , komuna Velipoje.
– Hartimi i planit te Mbarshtrimit per Pyjet dhe Kullotat ne rrethin e Vlores , komuna Sevaster.
– Hartimi i planit te Mbarshtrimit per Pyjet dhe Kullotat per rrethin Gjirokaster Dropulli i Siperm.
– Hartimi i planit te Mbarshtrimit per Pyjet dhe Kullotat per rrethin Gjirokaster Dropulli i Poshtem.
– Hartimi i planit te Mbarshtrimit per Pyjet dhe Kullotat Komunale per rrethin Gjirokaster Lunxheri.
– Hartim i planit te Mbareshtrimit te pyjeve dhe kullotave ne komunen Martanesh te rrethit Bulqize.
– Hartimi i planit te menaxhimit te pyjeve komunal komuna Gurre Mat.
– Hartim i planit te Mbareshtrimit te pyjeve e kullutave komunale ne Vaqarr te rrethit Tirane.
– Hartim i planit te Mbareshtrimit te pyjeve e kullutave komunale ne komunen Kashar,Tirane.
– Hartim projekt mbarshtrimi ne komunen e Zalldardhe Peshkopi.
-Hartimi i planit te mbareshtrimit te pyjeve dhe kullotave Bashkia Gramsh – 23000 ha ne 5 ekonomi pyjore. 

1997 - 2018

PROJEKTIME NE PYJE DHE KULLOTA DHE ZBATIME

 • Permiresim pyjesh te llojit ah ek.pyjore Qafshtame-Kete rrethi Mat .
 • Permiresimin e pyjeve te lloit ah (grumbujt e rinj) ne ek.pyjre “Mbasdej –Zallgjoçaj”  dhe “Derjan 1”Mat.
 • Permiresim pyjesh ne grumbujt e rinj te ahut ekonomit pyjore “Llapush” dhe “Qafshtame Kete”.
 • Projekt permiresim pyjesh ne objektin “Drage” dhe “Linos” Guri I Bardhe Mat.
 • Projekt pyllezim me fare pishe e zeze ne objektin Mbasdeje Mat.
 • Projekt pyllezime me fidane te llojit pishe e zeze ne ekonomin pyjore “Mbasdej”.
 • Projekt pyllezime me fidane akacie ne objekti Burgajet Mat.
 • Projekt permiresim pyjesh ne Sheshe Bulqize  e lloit ah Bulqize.
 • Projekt permiresim pyjesh ekonomin pyjore “Balgjaj” objekti “Bunjede” , si dhe mbasdej objekti “Vig” ne llojin lis.
 • Projekt permiresim pyjesh ne llojin ah, ekonomia pyjore “Ballej” DSHP Bulqize.
 • Projekt permiresim pyjesh ne llojin ah, ekonomia pyjore “Ballej” objekti “Qafat e Himes”DSHP Bulqize.
 • Projekt permiresim pyjesh ne ekonomin pyjore “Balgjaj” ne llojin pishe e zeze.
 • Projekt koritash ,lera ne rrethin Mat,Bulqize .
 • Projekt punime ne zonat e mbrojtura rrethi Tirane.
 • Projekt fidanishte pyjore Tirane.
 • Projekt permiresim pyjesh ne objekti “Zhuri I Pllaut” e lloit ah Peshkopi.
 • Projekt pyllezim me fare pishe e zeze ne objekti “Plam Bajt” Lure  
 • Projekt pyllezim me fare pishe e zeze ne ekonomin pyjore “Theken” DSHP Bulqize.
 • Projekt pyllezime ne Tirane ne objektin “Pellumbas” me llojin pishe mesdhetare.
 • Projekt sherbime kulturale objekti  Luzni Peshkopi.
 • Projekt sistemime malore ne ekonomine pyjore Trebisht Bulqize.
 • Projekt sistemime malore ne rrethin Mirdite , dhe ndertim rruge auto pyjore.
 • Projekt permiresim pyjesh ne ekonomine pyjore Sheshe Bulqize ne lloin ah.
 • Projekt, pyllezime me arrore komuna Cakran Fier.
 • Projekt pyllezime prane Drejtorise se Sherbimit Pyjore Gjirokaster objekti “Pylli i Manalatit”.
 • Projekt Ppermiresime ne llojin geshtenje ne eknomin pyjore “Sotir” Gjirokaster, dhe permiresime kullotash.
 • Projekt punimeve pyjore , ndertime dhe riparime lerash , sistemime malore, pyllezime DSHP Tirane Mali me Gropa.
 • Projekt pyllezime ne Balgjaj Mat me fare pishe e zeze viti 2012-2013.
 • Projekt pyllezime ne ekonomin pyjore Liqeni i Zi viti 2014.
 • Projekt pyllezime ne ekonomin pyjore Liqeni i Lucan Bater viti 2015

Projekt pyllezime ne ekonomin pyjore Lucan Bater  viti 2016

Aktivitete

2015 - 2018

-Projekt i fidanishtes pyjore me mbi 15 lloje drure pyjore dhe mbi 500.000 fidane pyjore ne vit.
-Projekt pyllezime viti 2015 Martanesh ,Bulqize me llojin pishe e zeze
-Projekt pyllezime viti 2016 Theken ,Bulqize me llojin pishe e zeze dhe akacie
-Projekt pyllezime viti 2017 Lucan Bater ,Bulqize me llojin pishe e zeze dhe akacie
-Projekt pyllezime viti 2018 Lucan Bater ,Bulqize me llojin pishe e zeze
-Projekt pyllezime viti 2018 Kacni ,Diber me llojin pishe e zeze dhe akacie.
-Viti 2018 : Hartues i projektit te rehabilitimit dhe zbatimit te punimeve pyjore ne Gazsjellesin TAP,me n/kontraktorin Spiece Pag.

Hartim Projektesh

Stafi i Kompanise

 • Ekspert pyjesh me grada prof.dr me eksperience mbi 20 vite ne profesion, autor i hartimit te disa planeve te mbareshtimit, te studimevete ndryshme akademike.
 • Ekspert ne fushen e pyjeve per sherbime profesionale dhe ekspertivze
 • Ekspert ne fushen e mjedisit ne ekspetime mjedisore dhe auditime mjedisore
 • Ekspert ne fushen e zbatimit te punimeve pyjore dhe certifikimit te tyre.
 • Ekspert ne fushen e ekonomi finance per studmet ekonomike e financiare te kompanise.
 • Ekspert ne fushen e ngritjes se eksperimenteve ne fidanishtet pyjore.
 • Staf i kualifikuar ne zbatimin e punimeve pyjore.
 • Ekspert ne fushen e ekonomis dhe menaxhimit

Ekspertize

Pyje 89%
Mjedis 61%
Ujra 71%
Perpunim 50%
Zhvillim 85%

Contact

Brenda Vendit

 • Workshopi me teme:”Roli dhe rendesia e komunitetit per menaxhimin e qendrueshem te Parkut Kombetare “Mali i Dajtit”, referimi i materialit me teme:”Ruajtja dhe miremenaxhimi i ekosistemit pyjore te PK “Mali i Dajtit”.
 • Workshopi me teme:”Vlerat historike dhe arkeologjike te monumenteve natyrore” referimi i materialit me teme: “Shpella e Pllumasit, Kalaja e Dajtit si dhe Kanionet e Tyjanit, rendesia e tyre historike dhe menaxhimi i vlerave te tyre”.
 • Workshopi me teme:”Gjendja e pyjeve ne Shqiperi dhe masat ne te ardhmen”, organizuar nga MMPAU,Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave.
 • Workshopi me teme:”Projekti i sherbimeve mjedisore, grandi i II dhe IV””, organizuar nga MMPAU,Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave.

Aktivitete

 • Seminar; “Pjesmarrja e popullatave vendore ne Hartimin e Planeve te Menaxhimit” (AID, REC, BB-Projekti i pyjeve, DPPK.
 • Seminar ;“Metodat e reja te hartimit te Planeve te Menaxhimit te Pyjeve Shteterore” FAO, BB-Projekti i pyjeve, DPPK.
 • Seminar; “Pasurimi i eukarbonit ne natyre” (nga D.P.P.K.Tirane) i çertifikuar.
 • Tryeze per Mjedisin” organizuar nga Ministria e Mjedisit .
 • Mbrojtja e projektit me tem:”Studim mbi gjendjen e energjis nga druri”bioenergjia.
 • Ndryshimet klimatike , “Roli i CO2 ne Natyre”.
 • Seminar; “Roli dhe rendesia e pjesmarrjes se publikut ne proceset e vendimarrjes’ REC, AID, BB-Projekti i pyjeve, DPPK.

Seminar me teme:tresferimi i nje pjese te pyjeve dhe kullotave komunale ne perdorim te pushteti lokal.

Abonohu

Shto e-mail per te qene gjithnje i updatuar,

Abonohu/Subscribe!